Il sole dietro la montagna

The visualisation of an inner journey: there is no better way to summarise Tim van den Oudenhoven's photographic creative process. In early works, his photographic experiments stemmed from an the urge to decypher his deeper self. Now, this inner journey has become the guiding theme through all his works. The quest for a photographic identity was replaced by the desire to retain his personal photographic integrity.

Supported by a strong knowledge of the history of literature, art and cinema, Tim's visual imagery continuously attempts to explore the limits of the medium.

Basso Ioco

Tim’s quest for a personal photographic identity begins with a complete tabula rasa of the medium. In the first phase, the destroyed body is of primary importance: both the photographic subject as well as the photographic matter are negated. Tim shows literal destruction for what it is employing a voyeuristic, multimedial viewing pattern. Driven by inner unrest, the borders between emotional conflicts, bodily reactions, and the photographic medium are explored, both literally as well as figuratively. By evoking strong emotions such as pain, fear, and even pity, a purification of these emotions is achieved. Tim looks for the foundations of his imagery as part of an experimental catharsis.

This entire search results in an entirely personal and unique approach of the photographic medium. Indications of time and place are entirely redundant and irrelevant. Visual disorientation is prioritised. Constrictively presented, the subject is shown locked within itself. Tim's threatening, distorted visual language most of all wants to transcend the viewer's visual viewing patterns.

I sol tace

As part of his further evolution, Tim's work emphasises more the underlying psychological motifs than the visual physical action. The artist's stimulating, inner unrest never disappears, but appears to have found a certain psychological mercy and decorum. Having found his personal visual imagery, Tim takes his viewers along on an inner journey expressed through concretised personal impressions.

A disorienting impression of the horizon. A threatening Spiel of darkening and illuminating, revealing and hiding. The visual language further expands onto a spherical, more spacious level, where urban and natural landscape impressions are mixed to reveal an overwhelming symbolism. Without revealing any concrete information, a number of highlighted points of recognition seemingly lead towards a misleading determination of time and space. The viewer now has two options: either he is completely overwhelmed by the images and he loses himself in looking for answers that are not there, or he gets over it, takes satisfaction with the impressions and follows along into Tim's universe. As such, the lack of transparency and the threatening aspects of the images showcase a fragile and intimate insight into the artist's stream of consciousness.

Vetrate dell’anima

In his most recent creative phase, Tim seems to return to a focus on the organic. Even less than before, the body is now literally turned inside out and inspected. Using his estranging visual language, a distinct anatomical mysticism is captured. The specific use of close-ups, playing with light and colour, the specific staging and way of presentation exemplify the painterly aspects of Tim's work. Aside from the ever-present estranging, provocative and threatening aspects, there is also a presence of something calming, untouchable and almost sacred. They act as photographic stained glass windows that continuously reveal new elements.

A penchant for dissection becomes the subconscious theme in Tim's continuously innovative work. His inner journey is forever ongoing.

Every image is Tim. Every landscape is Tim. Every portrait is Tim.

They are the key to access, dissect and evaluate Tim's multifacetted persona.

Text written by: Erik Van Den Storm

Il sole dietro la montagna (DUTCH)

De visualisering van een innerlijke reis. Er bestaat geen betere manier om Tim van den Oudenhoven’s fotografische werk- en creatieproces samen te vatten. Begon hij zijn eerste fotografische experimenten aan de hand van een innerlijk zelfonderzoek dan is ondertussen deze innerlijke reis een leidraad geworden. Het zoeken naar een fotografische identiteit maakte plaats voor het in stand houden van een eigen fotografische integriteit.

Ondersteund door een sterke kennis van literatuur -, kunst- en filmgeschiedenis deinst Tims visuele beeldtaal er niet voor terug om de grenzen van het medium danig af te tasten.

Basso Ioco

Tims zoektocht naar een eigen fotografische identiteit begint met een volledige tabula rasa van het medium. In een eerste fase staat het vernietigde lichaam centraal: zowel het fotografisch onderwerp als de fotografische materie worden teniet gedaan. Tim toont letterlijke vernietiging voor wat ze is aan de hand van een voyeuristisch, mutimediaal kijkpatroon. Gestuwd door eigen innerlijke onrust worden de grenzen tussen emotionele conflicten, lichamelijke reacties en het fotografische medium letterlijk én figuurlijk afgetast. Doorheen het opwekken van sterke gevoelens als pijn, angst en zelfs medelijden vormt zich meteen ook een zuivering van diezelfde gevoelens. Tim zoekt de fundamenten van zijn eigen beeldtaal binnen een experimentele katharsis.

Deze hele zoektocht resulteert in het vinden van een persoonlijke behandelingsmanier van het fotografisch medium. Mogelijke plaats- of tijdsbepaling ontbreekt. Visuele desorientatie primeert. Beklemmende omkaderig toont het onderwerp opgesloten in zichzelf. Tims dreigende, vervormde beeldtaal wil in eerste instantie het visuele kijkpatroon van de kijker overstijgen.

I sol tace

In een verdere evolutie beklemtoont Tims werk meer de onderliggende psychologische motieven dan de zichtbare lichamelijke actie. De stuwende, innerlijke onrust van de kunstenaar verdwijnt niet, maar lijkt een zekere psychologische genade en betamelijkheid te hebben gevonden. Nu hij zijn eigen beeldtaal gevonden heeft, neemt Tim de toeschouwer mee op een innerlijke reis van geconcretiseerde persoonlijke indrukken.

Een desorienterend indruk van de horizon. Een dreigend spel van verduisteren en uitlichten, openbaren en verbergen. De beeldtaal breidt zich verder uit tot op een sferisch, ruimtelijker niveau waarin stedelijke en landschappelijke indrukken worden vermengd tot een overweldigende symboliek. Zonder enige concrete informatie prijs te geven zorgen een aantal uitgelichte herkenningspunten voor een misleidende tijds- en plaatsbepaling. De toeschouwer heeft nu twee opties. Of hij wordt volledig overweldigd door de beelden en verliest zichzelf in het zoeken naar antwoorden die er niet zijn. Of hij zet zich hier over, neemt voldoening met de indrukken en stapt mee in het universum van Tim. Zodoede openbaart zich in de ondoorzichtigheid en de dreiging van de beelden een fragiele en intieme inkijk in de denkwereld van de kunstenaar.

Vetrate dell’anima

In zijn meest actuele creatiefase lijkt Tim terug te keren naar een focus op het organische. Nog minder dan voorheen op actie gericht wordt het lichaam nu letterlijk binnenstebuiten onder de loep genomen. Aan de hand van zijn eerder ontwikkelde visueel bevreemdende beeldtaal wordt een zekere anatomische mystiek gecapteert. Het specifiek gebruik van close-ups, het spel met licht en kleur, de specifieke enscenering en presentatiemanier geven het werk een schilderachtig eindresultaat. Naast de vaste portie bevreemding, provocatie en dreiging is er ook iets esthetisch rustgevends, ongenaakbaars en bijna heiligs aanwezig. Fotografische glasramen waarin door elke nieuwe lichtinval steeds nieuwe elementen naar boven komen.

Oog voor ontleding wordt het onbewuste kenmerk in het zich steeds vernieuwende werk van Tim. Zijn innerlijke reis zet zich nog steeds verder.

Elk beeld is Tim. Elk landschap is Tim. Elk portret is Tim.

Het is een blik op, een disectie van en een evaluatie van de vele facetten van hemzelf.

Text written by: Erik Van Den Storm